Rosemary’s Fate

Hành động, không gian và cốt truyện được thiết kế hoàn toàn bằng thuật toán âm thanh 3D nguyên bản khiến Rosemary’s Fate trở thành một trong những trò chơi dễ tiếp cận dành cho người khiếm thị.