Endless Runner

Trong trò chơi này, bạn đang chạy trên một nền rất không ổn định, đầy lỗ, hố, vực sâu và những thứ khác. Nhân vật của bạn liên tục di chuyển, do đó bạn không thể dừng lại, bạn phải tính thời gian cho các cú nhảy và chuyển động của mình!