Crafting Kingdom

Xây dựng Cơ sở sản xuất và kiến tạo Tài nguyên. Khai thác gỗ, than đá, sắt và nhiều sản phẩm khác. Sau đó, chế tạo chúng thành các mặt hàng giá trị cao hơn và bán trên thị trường!