Lucky Strike

Các robot đang đuổi bạn! Bạn phải bảo vệ nhà máy robot nhưng hãy cẩn thận, trò chơi này là không thể thắng. điểm cao nhất của bạn là bao nhiêu? Cứ chơi bao giờ chết thì thôi.