Survive the wild

Survive the wild hay stw, là một audio game, thể loại sinh tồn, thế giới mở, MMORPG được samtupy sản xuất vào năm 2015.