Duels RPG

Đây là một trò chơi di động theo lượt. Kết hợp các kỹ năng của bạn và đánh bại tất cả kẻ thù.