Split APKs Installer

SAI là một trình cài đặt APK nâng cao với hỗ trợ APK phân tách. Nó cũng có chức năng sao lưu / xuất ứng dụng đơn giản.

SAI có thể cài đặt ứng dụng bằng Android API tiêu chuẩn, sử dụng quyền truy cập root hoặc sử dụng Shizuku.

Xin lưu ý rằng SAI chỉ cài đặt các tệp do người dùng cung cấp và không chịu trách nhiệm về các hành vi ứng dụng đó.

Tải.